Candellana's algemene voorwaarden voor levering

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Candellana zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Candellana zijn vrijblijvend en Candellana behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Candellana. Door middel van een email of schriftelijk wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Candellana is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3. De administratie van Candellana en ingezette vervoersdienst geldt als bewijs van de door de klant aan Candellana verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Candellana verrichte leveringen. Candellana erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.4. Candellana kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1. De vermelde of aangeboden prijzen voor de producten en diensten zijn in Euro, exclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.

3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het volume en worden u medegedeeld in de offerte. De minimale bestelwaarde exclusief 21% en verzendkosten bedraagt € 50,-

3.3. Betaling moet plaatsvinden middels pro forma factuur, facturatie via Billink of via creditcard, paypal, bancontant en Ideal. Wanneer het bedrag op onze rekening is ontvangen zal de bestelling geproduceerd en verzonden worden. Bij bedragen vanaf € 600,- euro exclusief btw kunnen wij zelf een factuur voor u maken met daarbij een afgesproken betalingstermijn. (zie 3.4.)

3.4.  Candellana kan beslissen tot een betalingsregeling met de debiteur. Wanneer tot een betalingsregeling wordt besloten dienen de facturen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Candellana bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de dan geldende wettelijke handelsrente per maand aan de klant in rekening te brengen. Candellana zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 12,50 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de e-mail of per post verstuurd exemplaar die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande ontvangt.

3.5. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Candellana het recht om alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

Artikel 4 Bestellingen en communicatie

4.1. Candellana is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Candellana, dan wel tussen Candellana en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Candellana. Bij eventuele vragen of klachten zal Candellana binnen 5 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen of antwoord op de vraag te geven.

Artikel 5 Levering en levertijd

5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.

5.2. Candellana levert op voorraad zijnde producten binnen 3 werkdagen uit waarbij de aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Niet voorraad catalogus producten (MTO backorder) worden binnen 4 weken aan u uitgeleverd dit geldt ook voor een combinatie van voorraad en niet voorraad producten. De hiervoor aangegeven 4 weken is een indicatie en geen fatale termijn. Candellana is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Custom made producten worden in overleg aan u uitgeleverd daar dit speciaal producten zijn waarbij de levertijd per project verschilt.

5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen of dat wij van de vervoerder melding krijgen dat het product is afgeleverd.

5.4. Candellana behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Dit zal nimmer onze voorkeur hebben en zal altijd in overleg met de klant geschieden. Er bestaat een mogelijkheid om onderling een andere levertijd af te spreken.

5.5. Candellana hanteert een maximale levertermijn van 90 dagen. Hierna heeft u het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet bij custom made producten, deze kunnen nimmer geannuleerd worden, daar deze specifiek voor u worden vervaardigd.

Artikel 6 Incorrecte levering

6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail of contactformulier, binnen 5 werkdagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij / zij na retour een nieuwe levering wil of dat hij / zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres van Candellana of contactformulier. Candellana reageert binnen 5 werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling / Retourname

7.1. Opdrachten welke door Candellana voor u in behandeling zijn genomen kunnen na opdrachtverwerking niet meer geannuleerd worden. Wanneer door Candellana toch tot goedkeuring van annulering wordt besloten zullen wij 50% van de opdracht waarde aan u doorbereken. 

7.2. Candellana behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts in gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren. De hoogte van het bedrag dat wordt gecrediteerd wordt bepaald door de omstandigheden van het geval.

7.3 Retourname van goederen zal uitsluitend plaats vinden na goedkeuring van Candellana en dienen altijd van te voren schriftelijk aangegeven te worden. Niet aangemelde retour gestuurde goederen zullen door ons geweigerd worden.

7.4 Speciaal voor u custom made gemaakte producten of gepersonaliseerde relatiegeschenken kunnen niet retour gestuurd worden, er zal hiervoor dan ook geen creditering plaats vinden.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Tekortkomingen van Candellana in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 8.2. Tekortkomingen van Candellana in de nakoming van de overeenkomst tengevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Candellana toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 8.3. Candellana heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Candellana haar verbintenis had moeten nakomen.

 8.4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Candellana opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Candellana niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.5. Indien Candellana bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Candellana verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst of op het moment dat het product door de vervoerder aan u is uitgeleverd. Candellana draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Candellana geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2. Candellana garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Candellana geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Candellana kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.

11.2. Candellana is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Candellana tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

11.3. Candellana is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan zaken of personen ontstaan door de geleverde zaken alles in de ruimste zin des woord. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Candellana tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te alle tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarden van de geleverde zaken. De gebruiksaanwijzing van Candellana producten dient ten allen tijde gelezen en nageleefd te worden.

Artikel 12 Persoonsgegevens / Privacy

12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.  De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

12.2. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op een van de rechten die zij op basis van de AVG heeft dan kan men hiervoor een verzoek kan indienen bij Candellana.

12.3. Gegevens van de klant zullen door Candellana niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

12.4. Meer informatie over avg en privacy vindt u op onze website bij Privacy.

Artikel 13 Diversen

13.1. Indien de klant aan Candellana schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Candellana gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Candellana per e-mail, fax of brief opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden. Eventuele extra verzendadressen kunnen op uw persoonlijke pagina worden aangemaakt. Er kan per opdracht maar naar 1 verzendadres verzonden worden.

13.2.0. Wanneer door Candellana gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Candellana.

13.2.1. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel schriftelijk zijn toegestaan en en gelden nooit voor meer dan één opdracht/transactie/overeenkomst.

13.3. Candellana heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website van Candellana en de websites gerelateerd aan Candellana te wijzigen.

13.4. Candellana staat ingeschreven onder nummer 17260673 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Tilburg, Nederland.

Candellana
Ringbaan west 248
5038 NX    Tilburg

Telefoon  : +31 (0) 13 2111077
Mobiel     : +31 (0) 6 22280300
Email       : Gebruik het contactformulier

KVK   : 17260673
BTW  : NL 152327150B02

BANK: ING    IBAN: NL20 INGB 0008 7877 63    BIC: INGBNL2A

www.candellana.nl & www.candellana.be & www.candellana.de zijn een onderdeel van Iluminii Tilburg